Osnovni pojmovi financijske pismenosti

Sve informacije na jednom mjestu.

 1. Anuitet

Način otplate kredita s unaprijed definiranim fiksnim iznosom otplate, međutim, omjer iznosa glavnice i kamate sadržane u anuitetu mijenja se tako da se udio glavnice kako raste broj otplaćenih anuiteta povećava, a udio kamate se smanjuje.

 1. Aktuar 

Aktuar je osoba specijalizirana za izračun rizika i vjerojatnoće nastanka bilo pozitivnih, bilo negativnih događaja koji utiču na buduće poslovanje ili događaje. Aktuar se koristi aktuarskom i finacijskom matematikom, teorijom vjerojatnoće i statistikom pri određivanju potencijalnih rizika po poduzeće, nastalih iz poslovnih i financijskih odluka poduzeća. Aktuari su veoma važni za poslovanje osiguravajućih kuća. U Hrvatskoj postoji Hrvatsko aktuarsko društvo.

 1. Bitcoin

Bitcoin je digitalni novac, stvoren i čuvan elektronički. Bitcoin nije printan i nije kontroliran od strane bilo koga. Proizvode ga brojni ljudi pomoću računala u cijelom svijetu koristeći software koji rješava matematičke probleme. Bitcoin je prvi primjer ovakve valute nazvane kriptovaluta (cryptocurrency).

 1. Bankoosiguranje

Bankoosiguranje predstavlja povezivanje banaka i osiguranja. Zbog dinamičnog razvoja osiguranja života kao instrumenta investiranja, u velikom broju razvijenih zemalja došlo je do smanjenja ulaganja u banke, što je za posljedicu imalo uvođenje novog vida prodaje osiguranja života preko banaka. Glavni koncept koji stoji iza bankoosiguranja je bolja iskorištenost raznih kanala prodaje i smanjenje troškova. Uslijed ponude najšireg mogućeg izvora financijskih proizvoda na jednom mjestu, banke i osiguranja nadaju se povećanju ukupne prodaje i maksimizaciji profita.

 1. Bruto dobit

Dobit (profit) izračunana odbijanjem kupnji ili troškova proizvodnje od prihoda ostvarenog prodajom, s uskladenjima za povećanja ili smanjenja robe na zalihi (inventory), ali bez uzimanja u obzir drugih rashoda (expenses)

 1. Cash-flow 

Cash-flow Pokazatelj procjene financijskog položaja jednog poduzeća, najčešće se koristi kod procjene vrijednosti dionica i u pravilu sadrži sljedeće veličine: godišnje viškove odnosno manjkove + amortizacija (otpis), plus ili minus promjene dugoročnih rezerviranja + izvanredni odnosno neredoviti troškovi (izdaci) + izvanredni odnosno neredoviti prinosi (prihodi) + izdvajanje u rezerve (pričuve) potrošene rezerve (pričuve).

 1. Državna poticajna sredstva (DPS)

Državna poticajna sredstva (DPS) isplaćuju se prema postotku do iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuje DPS. Visina DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini iznosi 1,8%, a najviše do iznosa od 5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši. Pod raspoloživom stambenom štednjom podrazumijeva se iznos stambene štednje koju je stambeni štediša uplatio tijekom godine umanjena za iznose naknada koju naplaćuje Štedionica.

 1. Dužnik 

Dužnik ili korisnik kredita je osoba koja od vjerovnika (banka, stambena štedionica, kreditna unija, leasing društvo itd.) posuđuje određenu svotu novca te ju se obvezuje vratiti s pripisanom kamatom. Kada dužnik nema dovoljno kreditne sposobnosti ili ne udovoljava svim uvjetima banke, banka može zatražiti uključivanje sudužnika ili jamca u kredit.

 1. Deflacija

Deflacija je zapravo suprotnost inflacije. To je općenit i konstantan pad cijena kroz duže vremensko razdoblje, kojeg obično uzrokuje manja potrošnja zbog nedostatka novca u gospodarstvu odnosno nedostatka ponude kredita i zaduživanja. Deflaciju možemo objasniti kroz jednostavan uzročno-posljedični niz: MANJE NOVCA NA RASPOLAGANJU => MANJA KUPNA MOČ => NIŽE CIJENE. Deflaciju (padanje cijena) može pokrenuti kakvo god smanjivanje državne, privatne ili pak kapitalske potrošnje.

 1. Euribor

Euribor (euro interbank offered rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj reprezentativne banke međusobno daju u zajam neosigurana novčana sredstva. Takva prosječna stopa kasnije se koristi kao referentni pokazatelj cijene novca te se koristi i izvan međubankarskog tržišta. I hrvatske banke kod kreditiranja koriste euribor kao fiksnu osnovicu cijene novca, na koju dodaju profitnu maržu. Promjenom euribora mijenja se i kamatna stopa, pa je time rizik promjene kamatne stope prebačen sa banke na dužnika.

 1. Financijska pismenost

Ekonomisti se slažu da je to osnovno znanje koje je ljudima potrebno kako bi uopće preživjeli u modernom društvu. Najjednostavnije rečeno, to je sposobnost korištenja znanja i vještina za učinkovito upravljanje financijama kako bi se postigla životna financijska sigurnost. Koliko god su Hrvati poznati po preživljavanju, istraživanje HNB-a i Hanfe iz 2016. pokazalo je kako mlađi od 19 godina u Hrvatskoj imaju najnižu financijsku pismenost od svih građana.

 1. Glavna knjiga

Za sva zemljišta jedne katastarske općine vodi se jedna glavna knjiga. Glavna knjiga se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka, a u jedan zemljišnoknjižni uložak upisuje se samo jedno zemljišnoknjižno tijelo. Zemljišnoknjižno tijelo može se sastojati od jedne ili više katastarskih čestica koje se nalaze u istoj katastarskoj općini. Zemljišnoknjižno tijelo pravna je cjelina čiji se sastav može promijeniti samo zemljišnoknjižnim otpisom ili pripisom katastarskih čestica. Zemljišnoknjižni uložak sadrži: posjedovnicu (popisni list, list A), vlastovnicu (vlasnički list, list B), i teretovnicu (teretni list, list C). Zatraži li to koji od suvlasnika za njegov će se idealni dio otvoriti poduložak kao sastavni dio uloška. Poduložak sadrži također posjedovnicu, vlastovnicu i teretovnicu.

 1. Hipotekarni kredit

Hipotekarni kredit je dugoročni kredit koje banke ili ostale financijske institucije odobravaju stanovništvu ili poduzećima, a specifični su po tome što se kao instrument osiguranja koristi hipoteka na nepokretnu imovinu u korist banke ili zajmodavca. Iako se u drugim zemljama hipotekarni krediti smatraju stambenima, kod nas to nije slučaj. Ovi krediti se smatraju nenamjenskim gotovisnkim kreditima te jo kod njih najčešče kamatna stopa niža nego kod ostalih nenamjenskih kredita, ali je ipak viša nego kod stambenih upravo zbog toga što mu nije definirana namjena. U HR, hipotekarni krediti se odobravaju u visini 50-70 posto od procijenje vrijednosti nepokretne imovine, što banci osigurava da u slučaju ne vraćanja kredita, može naplatiti svoje potraživanje prodajom nekretnine. Dospijeće kredita je najčešče od 1 do 15 godina.

 1. Inflacija 

Inflacija je jedan od najvažnijih ekonomskih pojmova i predstavlja općenito povećanje cijena proizvoda i usluga unutar jednog gospodarskog područja (pojava rasta cijena). Inflacija je zapravo stopa po kojoj su se cijene proizvoda i usluga povećale u određenom vremenskom razdoblju. Zbog takve pojave se smanjuje kupovna moć stanovništva u državi. Upravo zbog inflacije novac ima svoju vremensku vrijednost (engl. time value of money). To jednostavno znači, da se zbog rasta cijena kroz vrijeme vrijednost novca smanjuje. Naime, uz inflaciju pojedinac više ne može sa istom količinom novca kupiti istu količinu proizvoda i usluga kao što je to mogao prije mjesec dana ili godinu dana. Npr. ako je stopa inflacije na godišnjem nivou 5 %, to znači da je proizvod koji je prije godinu dana koštao 100 kuna, danas košta 105 kuna (cijena + inflacija). Dakle, sa inflacijom je vrijednost svake kune u našem novčaniku manja.

 1. Internet bankarstvo

Internet bankarstvo, ponekad zvan on-line bankarstvo, plod je PC bankarstva.Internet bankarstvo koristi Internet kao kanal distribucije po kojem se vrši bankarska aktivnosti, kao na primjer, prijenos sredstava, plaćanje računa, provjera stanja računa, plaćaju se stambeni krediti, te npr. vrši kupnja financijskih instrumenata. Kod internet bankarstva klijent pristupa svojom računu iz preglednika/softvera kroz koji se pokreće Internet bankarstvo program koji se nalazi na serveru banke, a ne na klijentovom računalu.. Da bi korisnik pristupio korištenju e-bankarstva on treba ugovoriti uslugu sa bankom. Banka naplaćuje naknade za otvaranje računa te klijentu daje na korištenje Token uređaj. Pomoću Tokena, koji ima svoj PIN, korisnik pristupa stranicama banke, te ima mogućnost obavljanja novčanih transakcija kao što su npr. plaćanje računa. Kod većine takvih transakcija trošak obrade je puno niži nego u poslovnici. Većina banaka, preko e-bankarstva, nude i usluge ugovaranja štednje, kupnju udijela u investicijskim korisnicima i slično.

 1. Jamac

Jamac je osoba koja s dužnikom jamči banci urednu otplatu kredita. U slučaju da dužnik ne otplaćuje redovito svoje mjesečne obveze, banka ima pravo zahtijevati naplatu kredita od jamca. Jamac bi trebao imati redovita primanja budući da se i za njega utvrđuje.

 1. Kamata

Kamata je naknada u novcu za posuđena sredstva koje zajmoprimac plaća zajmodavcu. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća zajmodavcu ili banci za privremeno korištenje ustupljenog novca ili kapitala.

 1. Kreditna kartica

Bankovna kartica vezana uz kreditni račun odobren od strane banke, omogućuje naknadno plaćanje za kupljene proizvode putem otplate kredita. Kreditne kartice omogućuju vlasniku kartice kreditiranje temeljem ugovora o korištenju kartice, odnosno, korisnik u trenutku preuzimanja obveze ne mora imati sredstva na svome računu (u ovu kategoriju spadaju neke vrste AK kartica, Master Card i dr.).

 1. Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost jest ocjena koja pokazuje može li potencijalni dužnik preuzeti obvezu redovitog plaćanja anuiteta/rate za konkretan iznos kredita. Sam postupak i elementi koji se procjenjuju kod izračuna kreditne sposobnosti u pravilu su definirani internim aktima kreditnih institucija, a na koje također mogu utjecati i odredbe pojedinih zakona i pripadajućih odluka.

 1. Lombardni kredit

Lombardni kredit spada također u vrlo stare kreditne poslove. Ime zahvaljuje talijanskoj pokrajini (Lombardiji) gdje je i nastao. Temelj ovog kreditnog posla je zalog realnih pokretnih vrijednosti. Najčešće je to zlato, nakit, umjetničke kolekcije, numizmatika, vrijednosti papiri i druga vrijedna pokretna dobra. Lombardne kredite odobravaju banke, ali i specijalizirane institucije (npr. zalagaonice). Osnovicu za ovaj kreditni posao čini prometna, tržišna vrijednost založene stvari. U razvijenim tržišnim gospodarstvima tržišna vrijednost ovih efckata se formira na burzama. Zbog zaštite interesa vjerovnika iznos kredita je uvijek niži od te, prometne vrijednosti zaloga.

 1. Minus po tekućem računu

Minus po tekućem računu, ili kako se još naziva – dozvoljeni minus, pozajmica po tekućem računu, dozvoljeno prekoračenje i sl., je jedan od vidova kreditiranja građana od strane banke. Minusi po tekućem računu se odobravaju na osnovu redovnih mjesečnih primanja, najčešće u visini mjesečne plaće. Zavisno od paketa koje nude banke, moguće su i varijante dozvoljenog prekoračenja u visini i dve, tri mjesečne plaće. No, kao i svaki kredit i ovo prekoračenje ima svoje kamate pa ih treba provjeriti u banci prije ulaženja u minus…..

 1. Refinanciranje

Refinanciranje je zamijena starog kredita s novim koji je povoljniji. No, refinanciranjem se može smatrati i kada se stari kredit, koji je već odmakao u procesu otplate, zamijeni novim, s dužim dospijećem, a sa ciljem smanjenja mjesečnog anuiteta. Kredit za refinanciranje, u većini slučajeva, zatvara tj. isplaćuje stari kredit, ali ponekad zajmoprimac odobrava “malo veći” krediti, te se takav višak često naziva i gotovina iz refinanciranja. Refinanciranje je jako popularno u SAD-u gdje ono poprima masovne razmjere za vrijeme niskih kamatnih stopa na tržištu.

 1. Solemnizacija

Solemnizacija ugovora je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika kod kojeg javni bilježnik provjerava odgovara li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice tog pravnog posla. Po tome se solemnizacija ugovora uvelike razlikuje od javnobilježničke ovjere potpisa na ugovoru. Kod ovjere potpisa, javni bilježnik samo potvrđuje da je sudionik u kreditu osobno potpisao ugovore i pritom ne pojašnjava sudionicima u kreditu sadržaj ugovora. U takve se ugovore obično stavlja ovršna klauzula čime sami ugovor dobija kredibilitet ovršne isprave. Temeljem ovršne isprave vjerovnik može pokrenuti ovršni postupak ukoliko je došlo do nepoštivanja ugovornih odredbi.

 1. Trajni nalog 

Trajni nalog služi za plaćanje obveza ili izvršenje doznaka s vašeg računa na neki drugi račun, a obavlja ga banka po vašem nalogu, u vaše ime i za vaš račun. Uštedite dragocjeno vrijeme i sklopite ugovor o trajnom nalogu kojim ćete svoju banku ovlastiti da umjesto vas vodi računa o vašim financijskim obvezama. Trajni nalog može ugovoriti svaki klijent koji je vlasnik žiro, tekućeg ili deviznog računa.

 1. Zadužnica

Pojam zadužnica ima brojna značenja, a najvažnija su:
– obveznica (bond) koja nosi kamatu (interest), izdana od trgovačkog društva (corporation) ili države, koja nije osigurana nikakvom posebnom imovinom
– potvrda što je, prema pravu SAD-a, izdaje lučki carinski službenik, a kojom se potvrđuje da je uvoznik dobara ovlašten tražiti povrat carine (dravvback)
– isprava na temelju koje nastaje ili kojom se potvrđuje dug.

 1. Žiro račun 

Žiro račun je račun preko kojeg vlasnik računa plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje svoja potraživanja. Saldo žiro računa mora uvijek biti aktivan (vlasnik može raspolagati samo sredstvima s potražne strane računa). Prema zakonodavstvu nekih zemalja pravne i/ili fizičke osobe mogu imati samo jedan žiro račun. Fizičke osobe (građani) otvaraju svoje žiro račune kod banaka i podliježu nadzoru po osnovi obveza građana. Za razliku od tekućeg računa, vlasnik žiro računa ne mora imati stalne prilive (zaposlenje – plaću) već mogu na taj račun sjedati i neredoviti prilivi (npr. poslovi preko student servisa).